Ošetrenie kože


Doporučenia na správne užívanie a ošetrovanie kabeliek, tašiek, aktoviek a kožených výrobkov.
  

Pri výbere a nákupe kožených výrobkov je potrebné zobrať do úvahy nasledovné aspekty:

u Kožené výrobky sa spravidla vyrábajú v kombinácií s rôznymi materiálmi (napr. textil, kovové
     časti, časti zo syntetického materiálu), ktoré majú rozličné vlastnosti a iný spôsob údržby
u Pri ich výbere zvážte, na aký účel ich budete používať (pracovné, každodenné nosenie,
     nákupné, spoločenské, športové, cestovné)
u Nový výrobok vyžaduje šetrné zaobchádzanie, je nutné ho chrániť pred vlhkým a horúcim
     prostredím, znečistením a mechanickým poškodením
u Pri používaní venujte zvýšenú pozornosť zatváracím mechanizmom a plastovým častiam
u Ak výrobok nepoužívate, snažte sa zachovať jeho tvar (napr. vyplniť papierom)
u Nepravidelná kresba líca a čiastočná rozdielnosť farebného odtieňa a prirodzené zvýrazňu-
     júce znaky (vrásky, jazvy) nie sú vadou, ale zvýrazňujú charakter prírodného materiálu
 

Návod na ošetrovanie výrobkov z:

u Kože
      Chrániť pred premáčaním, 1 - 2 x ročne ošetriť balzamom na kožu. Patina kožu
     neznehodnocuje
u Koženky, lakovaných materiálov
     Očistiť navlhčenou handričkou, prípadne utrieť do sucha. Po zmoknutí pomaly vysušiť pri
     izbovej teplote. Chrániť pred silným mrazom - možnosť popraskania materiálu. Hmotnosť
     obsahu musí byť úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu. Nepreťažovať!
u Nylonu, syntetiky
      Očistiť navlhčenou handričkou, prípadne utrieť do sucha. Hmotnosť obsahu musí byť úmerná
     typu výrobku a pevnosti materiálu. Nepreťažovať!
u Textilu
      Čistiť zľahka silonovým kartáčom. Hmotnosť obsahu musí byť úmerná typu výrobku a
     pevnosti materiálu. Nepreťažovať!
 
Poškodenie výrobku nedodržaním uvedených zásad nemôže byť predmetom reklamácie

                   

Späť

Copyright © 2004 GINKO PRO, Bratislava